top of page

Beheerderswoning JB Scheveningen

JewishGraveyardTheHague11-A.jpg

Beheerderswoning Joodse Begraafplaats Scheveningen

​​

Ontstaan

De beheerderswoning bij de huidige entree werd in 1768 gebouwd door de Portugese

gemeente en was bestemd voor haar eerste beheerder. Aan de tuinzijde hing, naar horen zeggen, ooit een plakkaat met dit jaartal erop.

Stichting tot Behoud Beheerderswoning Joodse Begraafplaats Scheveningen

Sinds 2019 is de woning in eigendom van de Stichting tot Behoud van de Beheerderswoning Joodse Begraafplaats Scheveningen. Het doel is om dit rijksmonument te behouden voor de Joodse gemeenschap van Den Haag.

beheerderswoning-joodse-begraafplaats.jp
Voorzijde met entree begraafplaats.JPG
Zijgevel.jpg
Voordeur.jpg

Beleidsplan Stichting tot Behoud Beheerderswoning Joodse Begraafplaats Scheveningen

1. Inleiding

 

De woning aan de Scheveningseweg 21A is – als onderdeel van de Joodse begraafplaats – een rijksmonument en staat sinds 1967 ingeschreven in het monumentenregister onder nummer 18067.

2. Srategie

 

2.1 Kernprincipes van de Stichting

 

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het behoud van het monument beheerderswoning bij de monumentale Joodse begraafplaats te Scheveningen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Bestemming liquidatiesaldo

Indien de Stichting wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

 

3. Beleid

 

3.1 Te verrichten werkzaamheden door de stichting

Conform de statuten, zullen de werkzaamheden van de stichting zich tot de volgende  doelen toespitsen:

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Conservering en restauratie van het registergoed;

  • Het doen verrichten van algemeen onderhoud.

 

3.2 Werving en beheer van gelden

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en andere bijdragen;

  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;

  • Alle andere verkrijgingen van baten

  • De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

3.3 Vermogen van de instelling

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

 

3.4 Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de beschikbare inkomsten conform de doelstellingen. Onder punt 3 van dit beleidsplan staan deze vermeld.

3.5 Beschikking over het vermogen van de instelling

Op grond van artikel 8 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid, heeft geen enkele (rechts) persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele rechtspersoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

 

4. Overige

 

4.1 Beloningsbeleid

Aan bestuurders kan conform artikel 7 van de statuten, geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De voorgenomen bestedingen worden getoetst aan de statuten van de Stichting, die hierbij leidend zijn.

 

Balans met toelichting

De stichting start met een nulvermogen. Fondsen zullen geworven worden. De te maken kosten, voorafgaand aan de inkomsten, zullen door derden worden voorgeschoten. Het betreft kosten gerelateerd aan het opzetten van de Stichting, zoals: de notariële acte van oprichting, en het openen van een bankrekening. Om deze reden kan op dit moment nog geen openingsbalans (behalve met slechts nulwaarden), worden opgesteld.

 

Kostenstructuur van de instelling

Aan bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. De verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen zal zeer gering zijn. De stichting heeft initiële kosten, gerelateerd aan de oprichting. De reguliere vaste kosten zijn nagenoeg nihil.

 

4.3 Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht middels de website

 

5 Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Hans Wijnveldt: Voorzitter

Gijs Comijs: Secretaris

Bert Dreese: Penningmeester

 

Vertegenwoordiging door het bestuur

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechtelijk te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

     Jaarrekening 2022 (in euro's)

     Beginsaldo                                                   6.259

     Bij:

     Huur                                                             1.836

​     Af:

     Belastingen                                                     269

     Verzekeringen                                                 574

     Onderhoud                                                      381

     Overhead:

     Bank                                                                209

     Eindsaldo                                                     6.662                                                                                             ====

     Balans 2022 (in euro’s)

                                                       debet            credit   

     Eigen vermogen                                             6.662

     Banktegoed                                6.662                         

​     Saldi                                           6.662           6.662

                                                        ====           ====     

U kunt uw gift overmaken naar

Stichting tot Behoud Beheerderswoning

Joodse Begraafplaats Scheveningen

rek.nr.: NL34 ABNA 0857 1517 97

RSIN: 860034136

De stichting heeft de ANBI-status, dus

uw gift is volledig aftrekbaar van

de belasting.

Logo Beheerderswoning-A.png
bottom of page