top of page

Joodse Begraafplaats Wassenaar

Beleidsplan ANBI

Op deze pagina vind u het beleidsplan. De belastingdienst heeft

de stichting aangemerkt als ANBI.

Het RSIN / fiscaalnummer van de stichting is: 856440413.

 

1. Inleiding

 

De Begraafplaats in Wassenaar bestaat sinds1906. Inmiddels bestaat zij uit ca. 5.000 graven. Een joods graf is voor eeuwig, dus graven worden nooit geruimd. Dit leidt tot eeuwigdurend onderhoud, terwijl de meeste overledenen er al generaties lang begraven liggen en geen familie meer hebben, die het graf kan verzorgen. De onderhoudskosten blijven echter wel doorgaan. Hierdoor is er een tekort aan middelen ontstaan, waardoor het achterstallig onderhoud aanzienlijk is.

Het benodigde onderhoud zal in kaart worden gebracht en er zullen doelgericht fondsen worden geworven. Afhankelijk van het verloop van de fondsenwerving, zal het wegwerken van het achterstallig onderhoud plaatsvinden. Zodra dit is gerealiseerd, zal de Stichting zich inzetten voor het behoud van het bereikte onderhoudsniveau.

2. Strategie

 

Kernprincipes van de Stichting zijn terug te vinden in de statutaire doelstelling.

De stichting heeft ten doel het in stand houden van de Joodse Begraafplaats te Wassenaar en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Conservering en restauratie van grafstenen;

  • Documentatie en beschrijving van grafstenen;

  • Het doen verrichten van algemeen onderhoud.

 

De stichting heeft niet ten doel, het maken van winst.

 

Indien de Stichting wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

3. Beleid

 

​De Stichting gaat het achterstallig onderhoud inventariseren. De geïnventariseerde lijst wordt beoordeeld op basis van urgentie. Eerst zullen de kosten van de meest urgente projecten in kaart gebracht worden.

Tevens zal het overige achterstallig onderhoud in kaart worden gebracht en begroot. Het tempo van uitvoering van deze werkzaamheden, is afhankelijk van de middelen die de Stichting beschikbaar heeft.

Het regulier onderhoud van de Begraafplaats (de omgeving, exclusief de graven zelf), wordt door de gemeente Wassenaar uitgevoerd. Er is regelmatig overleg met de gemeente Wassenaar  over het gewenste onderhoudsniveau.

 

Het Bestuur van de Stichting zal zich inzetten voor het werven van fondsen, teneinde bovenstaande activiteiten, leidend tot het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het vervolgens in stand houden van de Begraafplaats, zo spoedig mogelijk te kunnen bewerkstelligen.

 

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en andere bijdragen;

  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;

  • Alle andere verkrijgingen van baten

  • De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Middels het documenteren van de graven, is het gemakkelijker nog levende familie van de begravene(n) te achterhalen. Deze personen zal gevraagd worden een bijdrage te leveren voor het in stand houden van de begraafplaats.

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

De stichting besteedt de beschikbare inkomsten conform de doelstellingen. In dit beleidsplan zijn de projecten en hun volgorde gedefinieerd.

Op grond van artikel 8 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid, heeft geen enkele (rechts) persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele rechtspersoon beschikken over het vermogen van de instelling, als ware het eigen vermogen.

4. Overige

Aan bestuurders wordt geen beloning  toegekend. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

De verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen zal zeer gering zijn. De stichting heeft initiële kosten, gerelateerd aan de oprichting. De reguliere vaste kosten zijn nagenoeg nihil.

 

De stichting start met een nul-vermogen. Fondsen zullen geworven worden. De te maken kosten, voorafgaand aan de inkomsten, zullen door derden worden voorgeschoten. Het betreft kosten gerelateerd aan het opzetten van de Stichting, zoals: de notariële acte van oprichting, de aanvraag van de ANBI-status, het openen van een bankrekening en de aanvraag voor subsidie (SIM).

 

De voorgenomen bestedingen worden getoetst aan de statuten van de Stichting, die hierbij leidend zijn.

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechtelijk te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

bottom of page